Algemene verkoopsvoorwaarden

Om de PDF-versie te downloaden, zie onderaan het artikel.

1. ALGEMEEN

Onze verkoopsvoorwaarden genieten algehele voorrang op eigen aankoopvoorwaarden van de koper. Het aanvaarden van de goederen geldt als akkoord met onze voorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

2. LEVERINGSTIJD

Een opgegeven leveringstermijn is onzerzijds niet bindend en dient enkel als richtlijn. Een vertraging in levering kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van schadevergoeding noch tot het annuleren van een bestelling.

3. ORDERBEVESTIGING

1°Order confirmatie = confirmatie van de ontvangst van het klanten order en datums op het order worden gebruikt voor de invoer.

2°Order confirmatie = confirmatie na het onderzoek van de beschikbaarheid van de onderdelen. De datums kunnen gewijzigd worden in functie van deze beschikbaarheid.

4. LEVERING

Prijzen zijn berekend af-fabriek, behoudens voorafgaande overeenkomst. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper. In geval van beschadiging of vertraging te wijten aan het vervoer heeft de koper enkel verhaal tegen de vervoerder. Wij behouden ons het recht om deelleveringen uit te voeren en te factureren.

5. KLACHTEN

Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen na de ontvangst van de goederen. Daarna worden de goederen als aangenomen en in goede staat beschouwd.

6. TERUGZENDING

Goederen kunnen niet teruggestuurd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Terugzendingen zonder ons akkoord uitgevoerd, staan ter beschikking op kosten van de klant. Teruggestuurde goederen worden steeds vervoerd op kosten en risico van de koper.

7. BETALING

Alle facturen zijn betaalbaar te Poperinge. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar. Alle kosten voortvloeiend uit wissels, enz. zijn ten laste van de koper. Bij niet-betaling op de overeengekomen betalingstermijn is een interest verschuldigd ten belope van de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procent, met minimum van EUR 70 en dit van rechtswege zonder in gebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding. Wij behouden ons het recht voor, zelfs na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, zakelijke of persoonlijke waarborgen te eisen, of zelfs het contract te onderbreken of te verbreken in geval van het wankelen van het krediet van de koper, stopzetten van de betalingen of enige situatie van onvermogen, evenals elke gebeurtenis in het algemeen die één van de geschetste toestanden aan het licht zou brengen (publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor het gerecht ingevolge achterstal van betaling, in omloop zijnde geruchten bevestigd door de pers, enz...). De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

9. PRIJZEN

Al onze facturen worden opgemaakt in EURO tenzij anders aangeduid op de factuur.

10. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Ieper of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

11. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING

Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelf verwekt, her-verkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

12. RETENTIERECHT

Wij houden ons het recht voor een retentierecht uit te oefenen op de goederen aanwezig in het bedrijf of elders tot alle openstaande en vervallen facturen volledig en voorbehoud loos zijn betaald. Tot zolang er openstaande facturen bestaan of delen ervan kunnen de goederen die in ons bedrijf zijn afgegeven ingehouden worden.

13.  SPECIFIEKE COMPENENTEN

voor een BESTUKOPDRACHT kan een klant opdracht geven om specifieke componenten of een gedeelte van de BOM (Bill Of Material) aan te kopen. Daarvoor maakt : PAGE maakt een offerte, de klant stuurt een bestelbon, PAGE bevestigt, en PAGE maakt een factuur.  Dit is een bindend akkoord, en, enkel na de betaling van de factuur wordt de relevante activiteiten opgestart.  Vooraf gefactureerde componenten worden door PAGE op stock gehouden volgens de standard geldende opslag regels en worden/kunnen in mindering gebracht met de voortgang van de leveringen.

14. LANGDURIGE STOCKAGE

Aangekochte goederen BESTEMD voor 1 klant die méér dan 9 maand bij PAGE Electronica blijven liggen kunnen gefactureerd worden aan de klant.

15. NCNR

(Non Cancellable, Non Returnable or Non Reschedulable). Componenten door PAGE aangekocht voor een specifiek klant product waarbij de component leverancier het NCNR principe hanteert zijn inherent aan het inkoop proces en is de klant aansprakelijk voor dit soort componenten en zullen de resterende componenten verrekend worden.  De periode kan niet langer zijn dan 3 maand.

16. ECP

(Engineering Change Proposal). Iedere productwijziging wordt begeleid met een schriftelijk geformuleerd ECP door de klant.  Bij de verwerking kunnen kosten ontstaan die te laste  van de klant zullen geformuleerd worden.

17. TOEGELEVERDE COMPONENTEN

Componenten toegeleverd door klant worden verpakt volgens de elektronica standard en zijn altijd vergezeld van een levering document met vermelding van productnummer, omschrijving en aantal.  De componenten worden ge-receptioneerd volgens de standard gangbare procedures. Onvolledige of onduidelijke klant gegevens zullen leiden tot aan te rekenen kosten.

18. FORECAST AND EXCESS STOCK

De mogelijkheid bestaat om met “binding” forecast of langlopende orders te werken waarbij componenten worden aangekocht in relatie daarmee. Eventuele “over stock” ontstaan door vermindering/verschuiving van de forecast is ten laste van de klant en verrekening binnen de 6 maanden heeft de voorkeur.

19. PLANNING

De planning van de orders dient zeer behoedzaam opgemaakt te worden door de klant. PAGE heeft enkel dit gegeven om de “supply chain” correct te laten verlopen.  Iedere aanpassing aan de planning dient schriftelijk doorgegeven te worden en door PAGE schriftelijk geconfirmeerd te worden.  Maandelijkse deling van de planningsstatus is een aanrader.

20. SUPPLY CHAIN AND MOQ/MPQ

(Minimum Order Quantity/Minimum Packing Quantity). MOQ/MPQ zijn inherent en onvermijdbaar in het proces van verwerving van componenten.  Overschotten ten gevolge daarvan zijn de laste van de klant en zullen verrekend worden.

21. WORKMANSHIP

Alle operationele taken worden verricht volgens het principe van “best” workmanship. Alle operators binnen PAGE zijn getraind en gebruiken de NORM IPC610 laatste versie als referentie document.

22. COMPLAINTS

PAGE behandeld klachten m.b.t. workmanship tot maximum 1 jaar met de verzendingdatum als referentie.

23. COUNTERFEIT

PAGE koopt hoofdzakelijk producten bij OEM partijen en zijn vertegenwoordigers om niet originele producten te vermijden. Met klant goedkeuring kunnen beperkte hoeveelheden gekocht worden via andere kanalen.  Niet werkende producten met “niet originele” onderdelen kunnen hersteld worden en de kosten verdisconteerd naar de opdrachtgever.

24. FORCE MAJEURE

PAGE brengt de klant ASAP mondeling en schriftelijk op de hoogte van de onvermijdelijke “vertraging” en doet voorstellen om de situatie te ontmijnen.

01.01.2024