Artikel 1: Algemeen

De rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene voorwaarden geregeld.  Afwijkende verbintenissen dienen schriftelijk tussen de partijen vastgelegd te worden.  De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen evenals de overeenkomst automatisch nietig zijn.  Het gemeen recht is van toepassing op zaken die niet in deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden geregeld zijn.

Voor artikelen besteld via de webshop: https://shop.page.be gelden afwijkende voorwaarden die vermeld worden op de webshop site.
De algemene voorwaarden van de webshop zijn hier te raadplegen: https://www.shop.page.be/nl/p/algemene-voorwaarden

Artikel 2: Offertes

Alle offertes worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden beschouwd.  Ze zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.  Enkel de aanmaak van een bestelbon doet de overeenkomst tussen de partijen ontstaan.

Artikel 3: Bestellingen

Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot de volledige betaling van alle bestelde goederen.  Enkel mits een schriftelijk akkoord van de verkoper kan de bestelling geannuleerd worden.  De op de bestelbon aangegeven prijs is vatbaar voor verhoging ingeval de fabrikant of leverancier van de verkoper zijn prijzen verhoogt, of wanneer er andere elementen die de prijs bepalen, zoals onder meer belastingen, invoer- en uitvoerrechten, devaluaties en revaluatie, transportkosten, gewijzigd worden.

Artikel 4 : Leveringstermijnen / herstellingen

Alle leveringstermijnen en/of termijnen voor herstellingen zowel mondeling als schriftelijk worden louter gegeven ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien.  Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.  De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.

Artikel 5: Levering

Alle vermelde prijzen zijn prijzen voor afhaling van de bestelde goederen in de winkel.  Indien goederen verzonden worden via om het even welk vervoermiddel, dan gebeurd dit op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.  In geval van beschadiging of vertraging te wijten aan het vervoer heeft de koper enkel verhaal tegen de vervoerder.  Wij behouden ons het recht om deelleveringen uit te voeren en deze ook te factureren.

Artikel 6: Prijzen

Tenzij anders uitdrukkelijk in de bestelbon vermeld, zijn alle aangeduide prijzen exclusief de transportkosten en taksen van welke aard ook van om het even welke Belgische of buitenlandse overheid.  Elke aanpassing in de belastingen van welke aard ook (btw, invoerrechten, recupel …) zal al naar gelang het geval in het voor- of nadeel van de klant verrekend worden.  Al onze facturen worden opgemaakt in EURO tenzij anders vermeld op de factuur.

Artikel 7: Garanties

Page Computers stelt altijd alles in het werk om je producten aan te bieden waar je tevreden van bent en blijft.  Hou zeker je kasticket of aankoopformulier bij, want het doet ook dienst als garantiebewijs.  Garantie voor verborgen gebreken aan nieuwe goederen wordt door de verkoper verstrekt zoals aan hem verstrekt door zijn fabrikant of leverancier.  De verkoper wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat gemaakt wordt van de goederen die zij levert, en meer bijzonder voor ieder gebrek aan de toepassingssoftware.

De waarborg is niet van toepassing wanneer het toestel niet correct gebruikt of onderhouden werd of zelfs gedeeltelijk herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd werd oor aan de verkoper vreemde personen.  De waarborg is eveneens niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van de aansluiting van het toestel in een milieu dat niet overeenstemt met de technische specificaties (temperatuur, vochtigheid, invretende en stoffige omgeving, variatie van de elektrische spanning, ….).

Nodige herstellingen of vervangingen door natuurlijke slijtage vallen ook niet onder de garantie.  In geen enkel geval waarborgt de verkoper dat de geleverde software in staat is te beantwoorden aan één, aan de activiteit van de gebruiker eigen, bijzonder probleem.  De waarborg betreft slechts de fysische gebreken van de materiële drager en de tussenkomst beperkt zich in alle gevallen tot de loutere vervaning van de gebrekkige onderdelen, m.a.w. bij vervanging van een opslagmedium (HD, SSD,…) in een toestel is de herinstallatie van het operating systeem en andere programma’s niet in de garantie inbegrepen.

De verkoper is niet gehouden tot betaling van enige schadeloosstelling jegens de gebruiker of derden voor de gevolgen van het gebruik van de software, ongeacht of het gaat om rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongevallen aan personen, schade aan afzonderlijke goederen, winstverliezen of winstderving, schade die voortvloeit of zal voortvloeien uit een beschadiging, of verliezen van de door de gebruiker opgenomen data.  De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies van data bij het uitvoeren van herstellingen, noch voor de goede werking van programma’s bij het overzetten en/of upgraden van software.

Enkel officieel aangekochte software wordt ondersteund.  De koper is verondersteld een back-up te hebben van zijn software en data.  Software problemen worden nooit in garantie hersteld.

Toestellen waarbij er gedurende de vermelde garantie periode problemen vertonen moeten steeds binnengebracht worden in de winkel.  Indien er een technieker moet langskomen dan is de kost voor langskomen en verplaatsing niet inbegrepen in de garantiedekking. Voor reparatieverzoeken buiten garantie mag je ook gerust contact met ons opnemen.  Wij bekijken dan samen met jou welke oplossing we kunnen bieden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Artikel 8: Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de acht werkdagen na ontvangst van de goederen.  Daarna worden de goederen als aangenomen en in goede staat beschouwd.

Artikel 9: Betaling

Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar, hetzij in de winkel, hetzij op het rekeningnummer die vermeld staat op de factuur en dit met het gebruik maken van de vermelde gestructureerde mededeling. Het bedrag die vermeld staat op de factuur is ook het bedrag die betaald moet worden, m.a.w. de koper kan geen korting voor contante betalingen of andere kortingen van dit bedrag afhouden zonder schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

Facturen dienen betaald te woden binnen de betalingstermijn die vermeld staat op de factuur, hier kan enkel van afgeweken worden mits schriftelijke goedkeuring van de verkoper. De koper kan ook niet eigenhandig beslissen om de facturen in gedeeltes te betalen zonder schriftelijke goedkeuring van de verkoper. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaald binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten wodren aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

    • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is.
    • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen de 150,01 en 500 euro is.
    • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze nog niet volledig betaald zijn, zodat de koper het gekochte voorwerp niet mag vervreemden, onder welke vorm ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan mag verwijderen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico voor de geleverde goederen vanaf de levering over op de koper die zelf alle kosten tot het behoud van de goederen zal dragen.

De verkoper kan beslissen dat bij een bestelling, op voorhand deze volledig betaald moet worden en dit door aanmaak van een pro-forma factuur, de bestelde goederen worden pas bezorgd aan de verkoper bij volledige betaling van deze pro-forma factuur.

Artikel 10: Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitende de Rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.  De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht geregeld.

Opmaak datum “algemene voorwaarden”: 23/09/2019
Laatst gewijzigd op: 15/07/2023 (artikel 9)